Pant PM med elektronisk tinglysning

Den nye utgaven av kurset Panterett for Personmarked er lagt opp mer dynamisk og interaktivt enn tidligere. Nå inneholder det casemoduler og oppgaver knyttet til de mest praktiske problemstillingene ved etablering av pant i personmarkedet.

Praktisk informasjon


Grundig innføring i de panterettslige problemstillingene for PM. 

24. - 25. januar
Kl. 09.00 - 16.00

Oslo eller nærmeste omegn. Sted blir bekreftet senere.

Kr 6 100,-
Ekskl. oppholdsutg.

14.januar

Advokat Odd Moe
Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo
 
Advokat Eivind Ingolfsen
Sparebanken Vest

Som kursdeltakerne kan du nå gå gjennom i alt tre oppgaver - enten alene eller sammen med andre kursdeltakere fra samme bank som deg - og valgfritt levere besvarelsenen til kurslederen på e-post. Kurslederen vurderer besvarelsene og gir tilbakemelding før andre kursdag.

Du kan også melde aktuelle spørsmål til kurslederen på e-post inntil en uke før første og andre kursdag.

Kurset tar også opp problemstillinger knyttet til elektronisk tinglysning (etablering av rettsvern) og har en egen bok om emnet.


Målgruppe 
Kurset er tilrettelagt for både nyansatte og erfarne medarbeidere. Enten man arbeider som kunderådgivere, depotmedarbeidere eller i andre funksjoner hvor det er nødvendig å ha kunnskap om pantsettelse og pantobjekter. 

Formål
Kurset har som målsetting å gi en grundig innføring i de panterettslige problemstillinger som er relevante for personkundemarkedet. Det vil bli lagt særlig vekt på pant i fast eiendom og andels-/borettslagsleiligheter.

Det blir også en gjennomgang av pant i fordringer og løsøre. I tillegg blir relevante regler for ektefeller, samboere og umyndige knyttet til pantstillelse behandlet. Nye lover og regler og rettspraksis som berører bankene direkte eller indirekte i forhold til personkunder med pantesikkerhet belyses også.
 

Innhold

 • Elektronisk tinglysning (etablering av rettsvern)
 • Generelle regler om pant og hvordan sikre rettsvern
 • Ektefellers og samboeres rådighet
 • Litt om de umyndiges handleevne knyttet til pantstillelse
 • Pant i fast eiendom
 • Pant i adkomstdokumenter til leierett i bolig
 • Håndpant, salgspant i motorvogner og pant i fordringer
 • Fullmaktsregler og pant for eldre gjeld

 

Program

20. september 

 

Kl. 09.00  

Innledning 
Kl. 09.15  

Generelt om pant og pantobjektene 
Under dette kravene til gyldig stiftelse av panterett, panteavtalen og etablering av rettsvern, egenpant/realkausjon, panteloven og finansavtaleloven.

Kl. 10.45 Ektefellesamtykke
Ekteskapslovens regler, om ektefellers formuesforhold, rådighet og begrensninger, samtykkekrav, omstøtelse og foreldelse, samboeres handleevne, umyndiges handleevne og fullmaktsforhold.
Kl. 11.45  Lunsj
Kl. 12.30 Caseoppgaver - drøftelser 
Kl. 13.30

Pant for eldre gjeld - omstøtelse av pant etter reglene i dekningsloven § 5-7 og § 5-9
Under dette hva som kan gjøres for å unngå, ev. reparere, pant for eldre gjeld, samt gjenopplåning av panterett. Problemstillinger og løsninger. 

Kl. 14.45  Caseoppgaver - drøftelser  
Kl. 15.45 Oppsummering
Kl. 16.00 Avslutning
   
21. september  
Kl. 09.00

Pant i fast eiendom
Gjennomgang av pantelovens regler, pantedokumentene, pantsettelseserklæring, underskriftskrav, forsikringsordningene og tinglysingssystemet

Kl. 10.15     Pant i bankinnskudd, enkle pengekrav, finansielle instrumenter og aksjer 
Kl. 11.15 Salgspant i motorvogn 
Kl. 11.45 Lunsj
Kl. 12.15 Caseoppgaver - drøftelser  
Kl. 13.15 Elektronisk tinglysning - etablering av rettsvern
Kl. 15.45 Oppsummering 
Kl. 16.00 Avslutning

 

Bekreftet påmelding blir sendt ca. 2 uker før kursstart. 

Praktisk informasjon


Grundig innføring i de panterettslige problemstillingene for PM. 

24. - 25. januar
Kl. 09.00 - 16.00

Oslo eller nærmeste omegn. Sted blir bekreftet senere.

Kr 6 100,-
Ekskl. oppholdsutg.

14.januar

Advokat Odd Moe
Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo
 
Advokat Eivind Ingolfsen
Sparebanken Vest

Påmelding »

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avmelding senere enn 10 dager før arrangementet belastes 50 % av kursavgiften.
 3. Ved avmelding 3 dager før kurs eller uteblivelse belastes full avgift.
 4. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
 5. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
 6. Ved sykdom gjelder reglene overfor.

Ta kontakt med oss på +47 22 9831 | firmapost@spama.no hvis det er noe du lurer på.